บทกราบพระรัตนตรัย

 • อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ (กราบ)
  สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม ธัมมัง นะมัสสามิ (กราบ)
  สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สังฆัง นะมามิ (กราบ)

คําขอขมาพระรัตนตรัย

 • (นะโม 3 จบ)
  สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะ เม ภันเต อุกาสะ ทวารัตตะเยนะ กะตัง 
  สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะ เม ภันเต อุกาสะ ขะมามิ ภันเต ฯ
  หากข้าพเจ้า ได้เคยประมาทพลาดพลั้งล่วงเกินต่อพระรัตนตรัย อันมีพระพุทธเจ้าทุก ๆ พระองค์ พระปัจเจกพุทธเจ้าทุก ๆ พระองค์ พระธรรม และพระอริยสงฆ์ทั้งหลาย ในชาติก่อนก็ดี ชาตินี้ก็ดี ด้วยทางกายหรือวาจาก็ดี และด้วยเจตนาหรือไม่มีเจตนาก็ดี ด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ก็ดี ขอองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุก ๆ พระองค์ พระปัจเจกพุทธเจ้าทุก ๆ พระองค์ พระธรรม และพระอริยสงฆ์ทั้งหลาย ได้โปรดอดโทษให้แก่ข้าพเจ้า นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพานในชาติปัจจุบันนี้ด้วยเทอญ ฯ

บทสวดสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย

 • อิติปิโส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ วิชชาจะระณะสัมปันโน สุขโต โลกะวิทู
  อนุตตะโร ปุริสสะทัมมะสาระถิ สัตถา เทวะมะนุสสานัง พุทโธ ภะคะวาติ
  สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม, สันทิฏฐิโก อะกาลิโก เอหิปัสสิโก
  โอปะนะยิโก ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูฮีติ
  สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
  อุชุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
  ญายะปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
  สามีจิปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
  ยะทิทัง จัตตาริ ปุริสะยุคานิ อัฏฐปุริสปุคคะลา เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
  อาหุเนยโย ปาหุเนยโย ทักขิเนยโย อัญชะลีกะระณีโย อนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง โลกัสสาติ

บทสวดแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์ทั้งหลาย

 • สัพเพ สัตตา
  สัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์ เกิด แก่ เจ็บ ตาย ด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น
  อะเวรา โหนตุ
  จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย
  อัพพะยาปัชฌา โหนตุ
  จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
  อะนีฆา โหนตุ
  จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลย
  สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ
  จงมีความสุขกาย สุขใจ รักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเถิด

บทสวดแผ่เมตตาให้ตนเอง

 • อะหัง สุขิโต โหมิ
  ขอให้ข้าพเจ้ามีความสุข
  อะหัง นิททุกโข โหมิ
  ขอให้ข้าพเจ้าปราศจากความทุกข์
  อะหัง อะเวโร โหมิ
  ขอให้ข้าพเจ้าปราศจากเวร
  อะหัง อัพยาปัชโฌ โหมิ
  ขอให้ข้าพเจ้าปราศจากอุปสรรคอันตรายทั้งปวง
  สุขี อัตตานัง ปะริหะรามิ
  ขอให้ข้าพเจ้าจงมีความสุขกายสุขใจ รักษากายวาจาใจให้พ้นจากความทุกข์ภัยทั้งปวงเถิด

บทกรวดน้ำ อิมินา

 • (นะโม 3 จบ)
  อิมินา ปุญญะกัมเมนะ อุปัชฌายา คุณุตตะรา
  อาจะริยูปะการา จะ มาตา ปิตา จะ ญาตะกา
  ปิยา มะมัง สุริโย จันทิมา ราชา คุณะวันตา นะราปิ จะ
  พรัหมมะ มาราจะ อินทา จะ ทุโลกะปาลา จะ เทวะตา
  ยะโม มิตตา มะนุสสา จะ มัชฌัตตา เวริกาปิ จะ
  สัพเพ สัตตา สุขี โหนตุ ปุญญานิ ปะกะตานิ เม
  สุขัง จะ ติวิธัง เทนตุ ขิปปัง ปาเปถะ โว มะตัง
  อิมินา ปุญญะกัมเมนะ อิมินา อุททิเสนะ จะ
  ขิปปาหัง สุละเภ เจวะ ตัณหุ ปาทานะเฉทะนัง
  เย สันตาเน หินา ธัมมา ยาวะ นิพพานะโต มะมัง
  นัสสันตุ สัพพะทา เยวะ ยัตถะ ชาโต ภะเว ภะเว
  อุชุจิตตัง สะติปัญญา สัลเลโข วิริยัมหินา
  มารา ละภันตุ โนกาสัง กาตุญจะ วิริเยสุ เม
  พุทธาทิปะ วะโร นาโถ ธัมโม นาโถ วะรุตตะโม
  นาโถ ปัจเจกะพุทโธ จะ สังโฆ นาโถตตะโร มะมัง
  เตโสตตะมานุภาเวนะ มาโรกาสัง ละภันตุมา
  ปัญจะมาเร ชิเร นาโถ ปัตจะสัมโพธิ มุตตะมัง
  จะตุสัจจัง ปะกาเสสิ มหาเวรัง
  สัพพะพุทเธ นะมามิหัง
  อิทัง เม ญาตินัง โหตุ
  สุขิตา โหนตุ ญาตะโย

บทสวดอิติปิโสถอยหลัง(แก้ดวงตก กลับเคราะห์ร้ายให้กลายเป็นดี)

 • ติ วา คะ ภะ โธ พุท นัง สา นุส มะ วะ เท ถา สัต ถิ ระ สา มะ ทัม สะ ริ ปุ โร ตะ นุต อะ ทู วิ กะ โล โต คะ สุ โน ปัน สัม ณะ ระ จะ ชา วิช โธ พุท สัม มา สัม หัง ระ อะ วา คะ ภะ โส ปิ ติ อิฯ (สวด 3 จบ)

คาถาเงินล้านหลวงพ่อฤาษีลิงดำ

 • นะโม(3 จบ)
  สัมปะจิตฉามิ นาสังสิโม
  พรหมา จะ มหาเทวา สัพเพยักขา ปะรายันติ
  พรหมา จะ มหาเทวา อภิลาภา ภะวันตุ เม
  มหาปุญโญ มหาลาโภ ภะวันตุ เม
  มิเตพาหุหะติ
  พุทธะมะอะอุ นะโมพุทธายะ วิระทะโย วิระโคนายัง
  วิระหิงสา วิระทาสี วิระทาสา วิระอิตถิโย พุทธัสสะ
  มานีมามะ พุทธัสสะ สวาโหม
  สัมปะติจฉามิ
  เพ็งๆ พาๆ หาๆ ฤาๆ
  (สวด 9 จบ)

คาถามหาจักรพรรดิหลวงปู่ดู่

 • นะโม(3 จบ)
  นะโมพุทธายะ พระพุทธะ ไตรรัตนะญาณ
  มณีนพรัตน์ สีสะหัสสะ สุธรรมา
  พุทโธ ธัมโม สังโฆ ยะธาพุทโมนะ
  พุทธะบูชา ธัมมะบูชา สังฆะบูชา
  อัคคีทานัง วะรังคันธัง สีวลี จะมหาเถรัง
  อะหังวันทามิ ทูระโต อะหังวันทามิ ธาตุโย
  อะหังวันทามิ สัพพะโส พุทธะ ธัมมะ สังฆะ ปูเชมิ